Picture
Маджлис

 
Picture
Джамия
По книгата: Б. Ингхэм, Дж. Файад. „Арабские страны. Обычаи и этикет”, Пер. с англ. Е. Космакова, М., АСТ, Астрель, 2009 г., 128 стр.
Брюс Ингхем, Дж. Файад

Съдържание:
Увод
Увод към второто издание

  1. Страната
  2. Ислямът
  3. Народът
  4. Домът
  5. Обществените отношения
  6. Храненето и храната
  7. Градският живот
  8. Бизнесът
  9. Пътешествията
  10. Езикът