Изкуството на Арабия, Сирия, Ирак и Палестина през периода 7 - 13 столетие заема важно място в историята на художествената култура на Близкия Изток. Създаването на Арабския халифат е оказало двояко влияние върху културата на народите, влезли в неговия състав. От една страна, въвеждането на исляма и свързаните с него юридически и битови норми в много случаи е било съпроводено от разрушаване на старите пред-мюсюлмански традиции, както и от известна ограниченост на формите и на видовете, в които изкуството е могло да се развива по-нататък. От друга страна, обединяването в една макар и слабо централизирана държава, на обширни области и на множество народи с развита култура, е създало възможности за интензивен икономически, културен и художествен обмен между тях.
Още от първите години след възникване на халифата, гражданското и култовото строителство е получило голям размах. Строили са укрепени гранични лагери – рабати, които бързо се разраствали в селища; в завзетите стари градове се създавали обособени квартали, в които се разполагали арабски гарнизони и се заселвали представителите на властта; били основани редица нови градове – Басра и Куфав Месопотамия, Фустат – в Египет, както и много други. Във всяко, дори и незначително по големина населено място непременно строели джамия.   

 


Comments
Leave a Reply

  Picture

  Изкуството на Изтока

  Archives

  December 2010
  November 2010

  Categories

  All

  Picture
  ПРЕВОД С АРАБСКИ ЕЗИК - КУРСОВЕ ПО АРАБСКИ ЕЗИК - БИЗНЕС С АРАБСКИЯ СВЯТ