Изследване въз основа на подбор на официални документи

Ревизирана версия
/септември 2004 г./

ОТДЕЛ ЗА КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ И
ДИАЛОГ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ  

Ръководител на публикацията:
Катерина Стену, Директор на Отдела за културни политики и
диалог между културите, Сектор по култура, ЮНЕСКО
Идеите и мненията, изразени в настоящия труд принадлежат на авторите и не отразяват непременно гледищата на ЮНЕСКО.
Настоящият труд е публикуван от Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура